Řád školní družiny

 

 1. ŠD je zřízena pro žáky 1.- 4. ročníku ZŠ. V ŠD se žáci řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem ŠD.
 2. Provozní doba:
  Pro 1. ročníky (Lešenská 548)
  pondělí - pátek: 7.00 - 7.40, 11.40 -16.00

  Pro 2. - 4. ročníky (Dolákova 555)
  pondělí - pátek: 7.00 - 7.40, 11.40 -17.00

  V době školních prázdnin, státních svátků a ředitelského volna není školní družina v provozu.
 3. ŠD využívá předem určené třídy školy.
 4. Žáka přihlašují do ŠD zákonní zástupci na základě vyplněného zápisního lístku, v němž stanoví délku pobytu a způsob odchodu dítěte. Odhlášení lze provést pouze písemnou formou.
 5. Zákonní zástupci platí za užívání ŠD poplatek 250 Kč měsíčně hotově proti potvrzení vedoucí ŠD.
 6. Učitelé předají po skončení vyučování žáky do příslušného oddělení ŠD. Žák nesmí družinu bez povolení vychovatelky opustit. Změna proti údajům v zápisním lístku, týkající se doby a způsobu odchodu dítěte ze ŠD, je možná pouze písemnou formou.
 7. Z ranní družiny předává vychovatelka žáky do jednotlivých tříd, po skončení vyučování předávají učitelé žáky do určených oddělení ŠD. Do zájmových aktivit si v odpoledních hodinách osobně vyzvedává žáky vedoucí zájmové skupiny a zpět předává vychovatelce.
 8. Potřeby do ŠD: mýdlo, ručník, balíček papírových kapesníků, oblečení pro pobyt venku, odpolední svačina, dostatek nápojů.
 9. Žáci ŠD se stravují společně ve školní jídelně.
 10. Pokud zákonný zástupce nemůže z vážných důvodů vyzvednout dítě do doby skončení ŠD, kontaktuje telefonicky vychovatelku. Vychovatelka zároveň uvědomí vedení školy a předá dítě na internát školy. Vzniklé náklady hradí zákonní zástupci žáka.
 11. Konzultace se zákonnými zástupci se konají v době třídních schůzek nebo po předchozí telefonické domluvě kdykoliv.
 12. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.
 13. Za provoz ŠD odpovídá zástupce ředitele a vedoucí vychovatelka ŠD.
 14. Vychovatelka ŠD zodpovídá za svěřené děti a organizuje jejich činnost tak, aby odpovídala duševnímu i tělesnému vývoji dětí.

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016