ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLA POROZUMĚNÍ

04.04.2011 18:04

Obsah výuky na naší škole odpovídá výuce na běžných ZŠ, je však rozšířen o logopedickou intervenci. Od školního roku 2007/2008 vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola porozumění.

Program vychází ze vzdělávací koncepce, kladoucí hlavní důraz na komunikaci: poskytuje speciálně-pedagogickou a logopedickou péči v oblasti výchovy, výuky a zájmových aktivit žákům s poruchami řeči, komunikace a učení. Navazuje na vzdělávací program naší MŠ logopedické Brána dětem otevřená.

Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Cílem je vytvořit zázemí, rozvíjející tvořivost a současně zohledňující individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se.

Snažíme se žáky naučit důležitým kompetencím: učit se, řešit problémy a osvojit si sociální dovednosti.

Program respektuje logopedické a etické tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na individuální vzdělávací potřeby žáků.

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická se na základě analýzy vzdělávacích podmínek školy a vzdělávacích požadavků rodičů zaměřuje zejména na :

 

1.    poskytování kvalitního všeobecného vzdělání a pomoc žákům s narušenými komunikačními schopnostmi a specifickými poruchami učení

2.    rozvíjení komunikace na úrovni odpovídající individuálním možnostem žáků

3.    uplatňování nových forem výuky: projektové vyučování, práce s internetem, integrované vyučování

4.    rozvíjení samostatného logického a kritického myšlení

5.    poskytování prostoru žákům talentovaným a nadaným, dále žákům s poruchou autistického spektra a vytváření optimálních podmínek pro jejich rozvoj

6.    soustavnou kvalitní přípravu žáků ke studiu na středních školách, pro další život a profesní rozvoj

7.    výuku informatiky, hudební a výtvarné výchovy jako kompenzace handicapů v předmětech jazykových

8.    výuku čtení a psaní v prvním ročníku moderními metodami

9.    rozšířenou výuku matematiky o základy šachové hry ve druhém ročníku

10.  výuku anglického jazyka od třetího ročníku s postupným zvyšováním nároků na žáky

11.  výuku plavání ve druhém a třetím ročníku

12.  výuku etické výchovy a základy křesťanské výchovy od šestého ročníku

13.  rozšířenou výuku českého jazyka ve všech ročnících

 

Všichni žáci absolvují komplexní vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, vyšetření školního psychologa a foniatra. Na základě těchto vyšetření je pak žákům stanoven rozsah a obsah reedukační péče. U velmi těžkých poruch jsou vypracovány individuální vzdělávací plány s možností slovního hodnocení.

 

Školní vzdělávací program Škola porozumění je nastaven tak, aby umožňoval maximální osobnostní rozvoj každého žáka, jeho talent, nadání a zájmy.

K bližšímu prostudování je zájemcům k dispozici ve škole.

Zpět

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016