O nás

Kdo jsme?

Jsme církevní základní škola logopedická s pětasedmdesátiletou tradicí. Jsme školská právnická osoba, naším zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Jsme fakultní školou Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze.

Poskytujeme odbornou speciálně pedagogickou a logopedickou péči žákům s poruchami řeči, komunikace a učení po celou dobu jejich školní docházky. Mimopražští žáci mají možnost ubytování na internátě.

Výuku vedou speciální pedagogové - logopedi ve třídách s menším počtem žáků, je kladen důraz na klidnou a přátelskou atmosféru. Do týmu spolupracovníků patří i školní psycholog, školní kaplan a zdravotní sestra.

Komu je naše škola určena?

Nabízíme pomoc žákům se specifickými vzdělávacími potřebami: s vývojovými poruchami řeči, s koktavostí, patlavostí a opožděným vývojem řeči, s vývojovými poruchami učení jako je dyslexie, dysgrafie či dysortografie. Zájemci jsou přijímáni na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Po ukončení nápravy se mohou vrátit do své spádové školy.

Co chceme a kam směřujeme?

V našem pojetí je škola místem, které řečově handicapované žáky motivuje ke komunikaci a podporuje k aktivnímu učení se pro život. Vychováváme v duchu křesťanské etiky, s možností nepovinného předmětu náboženství. Chceme, aby se žáci naučili řešit své řečové problémy a osvojili si potřebné komunikační a sociální dovednosti.

Co nabízíme?

Školní vzdělávací program ŠKOLA POROZUMĚNÍ vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz na komunikaci a její rozvoj podle individuálních možností žáků. Logopedická péče ve škole je nedílnou součástí všech vyučovacích předmětů, navíc jsou do učebního plánu zařazeny 2 hodiny speciálních předmětů: logopedická intervence a komunikační dovednosti. Disponibilními hodinami je ve všech ročnících posílena výuka českého jazyka, od 3. ročníku se vyučuje anglický jazyk, od 7. ročníku pak i jazyk ruský. Ve 2. a 3. ročníku je v rámci matematiky zařazena Figurková školička. V 6. ročníku je vyučována etická výchova. Ve škole pracuje logopedická poradna pro žáky, rodiče i veřejnost.

Jaké akce pořádáme?

Pro všechny žáky prvního stupně pořádáme v září týden intenzivní logopedické péče. Žáci 2. stupně vyjíždějí 1x ročně na týdenní kurz etické výchovy. Naši žáci společně prožívají křesťanský církevní rok, prezentují se na školních pěveckých a divadelních vystoupeních. Pracují na společných školních projektech a v mnoha zájmových kroužcích v rámci školní družiny a školního klubu, připravují společné tvořivé dílny pro rodiče.

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016