CZŠL Don Bosco pro děti a žáky s poruchami řeči, komunikace a učení

 • škola založena r.1945 profesorem Milošem Sovákem
 • fakultní škola Pedagogické fakulty UK
 • poskytuje odbornou speciálně-pedagogickou a logopedickou péči
 • výuka ve třídách po deseti žácích
 • ŠVP Škola porozumění: hlavní důraz na komunikaci a individualitu
 • výchova v duchu křesťanské etiky
 • žáci jsou přijímáni na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny
 
 • dosažení kvalitních výukových výsledků odpovídajících individuálním možnostem handicapovaných žáků a jejich úspěšnosti v dalším životě
 • soustavný a účinný systém logopedické interevence a terapie
 • výchova v duchu křesťanských hodnot, spoluprožívání liturgického, nepovinný předmět náboženství
 • etická výchova, budování harmonické osobnosti žáků, osvojování sociálních dovedností, výjezdové kurzy etické výchovy
 • environmentální výchova
 • výukový program Figurková školička, rozvíjí rozumové schopnosti
 • dramatická výchova
 • prevence sociálně patologických vlivů, pestrost nabídky zájmových útvarů a mimoškolních aktivit
 • školní parlament
 • charitativní činnost: adopce na dálku, materiální pomoc dětskému domu na ukrajině a finanční pomoc výstavbě školy v Kambodži
 • klima bezpečí, přátelství, důvěry
 • teambuildingové aktivity pro žáky i pedagogy, duchovní a formační kurzy v Alpách

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016