Věcné vyhodnocení projektu 2015 

 

Číslo rozhodnutí

MŠMT – 1140/2015-1

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Název projektu

Podpora logopedické prevence u předškolních dětí s narušenou komunikační schopností (pokračování)

Název právnické osoby

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická

IČ školy

45770301

 

Věcné vyhodnocení projektu:

Průběh projektu

Během celého  roku 2015 jsme v MŠ logopedické Don Bosco realizovali projekt Podpora logopedické prevence u předškolních dětí s narušenou komunikační schopností. Projekt se mohl uskutečnit díky finanční podpoře MŠMT (20 000 Kč) a spoluúčasti školy (20 000 Kč). Z příspěvku MŠMT byly proškoleny čtyři učitelky MŠ ve stimulační kognitivní metodě Zprostředkovaného učení (Feuerstein – FIE). Z prostředků školy byly zakoupeny logopedické pomůcky a materiály pro rozvoj řeči.

V roce 2015 jsme vycházely a navazovaly na zkušenosti z předcházejícího roku (2014). Vlastní program logopedické prevence v MŠ logopedické Don Bosco nadále rozšiloval dvě úrovně. V první úrovni se učitelky MŠ zaměřily přímo na děti a  stimulovaly je individuální a skupinovou formou. Individuální logopedická péče byla realizována v dopoledních hodinách během celého roku, projekt prevence SPU pak v druhém pololetí školního roku v odpoledních hodinách. Právě ve druhém pololetí se podařilo více zapojovat rodiče do programu pomocí drobných aktivit, které děti předváděly ostatním vrstevníkům. V druhé, edukační rovině byla pozornost učitelek směřována na rodiče dětí. Tato část byla náročná na organizaci a kooperaci všech pěti tříd a učitelek, na přípravu vhodných her a aktivit, modelujících stimulaci řečových dovedností. Prostory MŠ nadále limitují vytvoření skupiny  rodičů a dětí.  Individuální formou byly trénovány zejména motorické dovednosti dětí v orofaciální oblasti, sluchová paměť a tvoření vět. Skupinovou formou byla posilována zejména slovní zásoba, procvičováno kladení otázek a sluchová percepce. Podařilo se realizovat celý program rozvoje sluchového vnímání Hláskář, obsahující 32 lekcí, kde děti pracovaly ve třech skupinách podle individuálního tempa, umožňujícího zvládat a upevnit nové fonologické dovednosti. V programu podpory logopedické prevence se podařilo zvládnout blok cvičení v rozsahu 15 lekcí v únor až červnu 2014 a 12 lekcí v září až prosinci c 2014. Tento projekt byl koordinován s programem školní připravenosti pro děti s odkladem školní docházky.  Ve spolupráci s rodiči se podařilo uskutečnit během roku čtvrtletně setkání se zaměřením na stimulaci řečových dovedností dětí předškolního věku.

Dosažené cíle projektu

- proškolení 4 pedagogů ve stimulační kognitivní metodě Zprostředkovaného učení

- realizace projektu Hláskář, V krajině slov a hlásek: trénink jazykových schopností dětí podle D. B. Elkonina

- realizace projektu PIP: přípravný intenzivní program pro děti před zahájením povinné školní docházky, jako prevence SPU

- realizace cyklu 4 společných rodičovských logopedických cvičení s dětmi.

Zhodnocení projektu

Projekt Podpora logopedické prevence u předškolních dětí s narušenou komunikační schopností se podařilo stabilně začlenit do školního, zajistila plánované didaktické a technické pomůcky, které slouží nejen dětem v MŠ, ale jsou zapůjčovány do domácího prostředí.   Edukace rodičů, jejich aktivizace a orientace na řeč a rozvoj dítěte probíhala více individuální formou, které respektuje více specifika každé rodiny.

 

Doporučení

-  zakotvit využití stimulační kognitivní metody Zprostředkovaného učení (Feuerstein – FIE) jako standardní způsob vzdělávání včetně dalšího proškolení pedagogů

-  vytvářet vlastní mikroprojekty s orientací na řeč

-  pokračovat v projektu v dalším roce: využít zkušeností s organizací, začlenit požadavky rodičů

-  nabídnout logopedickou prevenci veřejnosti: vytvořit didaktické zázemí a personální obsazení přímo v naší MŠ.

Závěr

Projekt jednoznačně pomohl stabilizaci logopedickému působení MŠ na děti i rodiče, umožnil dovybavit MŠ didaktickými pomůckami, odborně proškolit pedagogy a začlenit vybrané stimulační programy do školního vzdělávacího programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa webové stránky, na které je projekt zveřejněn: www.donbosco.cz/materska-skola/

 

 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016