Školní Integrace

Život člověka neprobíhá vždy stejně snadno a bezproblémově, přesně v souladu  s obecně platnou normou. Výkon jednotlivce je srovnáván s výkony skupiny – s normou. Porucha dítěte vede k negativní odchylce od normy a dává se do pohybu proces péče, pomoci, podpory. Rodina dítěte je konfrontována se skutečností, že znevýhodněné dítě má trvale či přechodně zúžené kompetence – funkce a vzhledem  k platným zákonům  se stává jedincem se speciálními vzdělávacími potřebami.  Takto handicapovaný jedinec má možnost vzdělávat se formou školní integrace

Školní integrace je vlastně začlenění postiženého dítěte (dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami) při vzdělávání mezi zdravé děti a umožnění mu se vzdělávat přiměřeně jeho schopnostem.

Jedinec se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají možnost vzdělávat se formou integrace. Integrace v oblasti vzdělávání je chápána jako určitá forma péče,  pomoci a podpory znevýhodněnému jedinci. Děti a žáci s narušenou komunikační schopností jsou považovány za děti a žáky se zdravotním postižením a mohou využít možnosti vzdělávat se formou integrace.

Formy integrace

Školský zákon umožňuje několik variant  vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – s narušenou komunikační schopností.

a)      individuální integrace

b)      skupinová integrace

c)      ve škole logopedické

d)     v základní škole hlavního vzdělávacího proudu  ( běžná základní škola)

 

 

a)      individuální integrace dětí s narušenou komunikační schopností

Je –li dítě individuálně integrováno,  tak  se vzdělává v mateřské škole nebo základní škole  hlavního vzdělávacího proudu (tzv. běžné) nebo ve škole, která není logopedická.

Speciálně–pedagogické centrum ve spolupráci s ředitelem školy, vyučujícím a zákonným zástupcem vytvoří individuální vzdělávací plán. Tento plán napomáhá kompenzovat důsledky komunikační poruchy. Je závazným dokumentem pro zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb jedince. Podmínkou integrace je doporučení ke vřazení dítěte speciálně – pedagogickým centrem. Bez kontaktu se speciálně - pedagogickým centrem nelze dítě integrovat!

 Uváží –li ředitel  školy , že v zařízení nejsou vhodné podmínky k individuální integraci, handicapované dítě nemusí přijmout a integrovat!  Ředitel školy není vázán žádnými platnými zákony a předpisy, že musí  umožnit vzdělávání  formou individuální integrace.  

b)     skupinová integrace

Formou  skupinové integrace probíhá  vzdělávání ve třídě logopedické,  která je zřízená v běžné škole nebo ve  speciální  škole. Speciální škola musí být určená pro jiný druh postižení.  Např. V základní škole pro vady zraku je zřízena třída logopedická. I v této formě integrace je podmínkou pro přijetí  doporučení dítěte ze  speciálně – pedagogického centra.

c)      škola logopedická

V logopedické škole se vzdělávají děti a žáci v předškolním vzdělávání – v mateřské škole logopedické nebo  v základní škole logopedické.  Tato škola je určena pro děti a  žáky s logopedickými poruchami – s narušenou komunikační schopností.  Mateřská škola a základní škola vzdělávají své děti a žáky podle programu jako v  mateřských a základních školách hlavního vzdělávacího proudu (běžných). Výstupní kompetence (znalosti) se shodují s výstupními kompetencemi (znalostmi) dětí a žáků běžných škol. Při upravení poruchy  může dítě či žák  kdykoliv přestoupit do běžné  mateřské či základní školy v místě bydliště.

d)     základní škola

V běžné základní škole se mohou vzdělávat děti a žáci, kteří mají logopedickou poruchu, ale jejich zákonní zástupci (zpravidla rodiče) si nepřejí  poskytovat dítěti speciálně- pedagogickou pomoc a podporu. Tito děti a žáci nejsou integrováni a škola nezohledňuje jejich problémy.

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum je specifické školské zařízení, které je  součástí systému pedagogicko -psychologického pradenství .  Poskytuje dítěti péči, pomoc a podporu při překonávání jeho deficitu.  Je určeno pro děti , žáky a mládež ve věku 3 - 19 let, jejch rodičům a pedagogům. Tyto centra poskytují své služby též školám a školským zařízením, kde jsou interovaní děti, žáci a studenti. Jejich činnost je upravena vyhláškou 72/2005 (v novelizovaném znění 116/2011). Centrum připravuje podklady k integraci dítěte.

Slovo závěrem

Veškerá tato speciálně – pedagogická péče, pomoc a podpora postiženému dítěti je na základě dobrovolnosti – dobrovolné žádosti jeho zákonných zástupců. Nepřejeí.li si aby bylo dítě diagnostikováno a následně mu byla poskytována speciálně-pedagogická podpora, může se vzdělávat bez jakékoliv péče, pomoci, podpory - bez integrace. Toto rozhodnutí je, ale v neprospěch postiženého dítěte.

                                                                               PhDr. Alena Štěpáníková

 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016