Zrakové vnímání

Zrakové vnímání (percepce)

Zrakem přijímáme nejvíce informací z našeho okolí. Zrak je prostředníkem poznávání hmotného světa i prostředkem komunikace. Někdy dochází k záměně v pojmech zrak a zrakové vnímání. Zrak je nám dán fyziologicky a zrakové vnímání je určitá dovednost, kterou můžeme rozvíjet.

Dobré zrakové vnímání je jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí čtení a psaní písmen, slabik, slov i číslic a čísel.

K tomu, abychom správně četli, potřebujeme následující dovednosti:

§  Vnímání figury a pozadí (zaměřit svou pozornost na daný objekt a odlišit ho od ostatních předmětů či pozadí).

§  Optické diferenciace (zrakové rozlišování – uvědomovat si shodné prvky a nalézt drobné detaily, schopnost odlišovat rozdíly, které mohou být také v poloze, dále schopnost třídit či vybrat dle daného kritéria).

§  Zraková analýza a syntéza (schopnost skládat celek z více částí a naopak, doplňování chybějících částí v obrázku).

§  Pohyb očí na řádku (umět sledovat objekt zleva doprava, fixace očí v uvedeném směru a pravidelný posun očí po řádku a sledovat text odshora dolů).

§  Zraková paměť (zapamatování si zrakově vnímaných objektů má významný vliv pro myšlení dítěte a následně vybavování si symbolů – písmena, číslice.

 

Hodnocení úrovně zrakové percepce je součástí mnoha testových metod např. kresebných testů a neverbálních testů inteligence.

 

Použitá a doporučená literatura:

Bednářová, J.: Zrakové vnímání. Dyscentrum, Praha, 2005.

Bednářová, J., Šmardová, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer Press, Praha, 2007, ISBN 978-80-251-1829-0.

Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M.: Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Portál, Praha, 2001, ISBN 80-7178-545-8.

Vargová, T.: Jak se Hrášek učil. Rubico, Olomouc, 2003, ISBN 80-7346-000-9.

Žáčková, H., Jucovičová, D.: Smyslové vnímání. B Print, Praha, 2003.

Bartoňová, M.: Kapitoly ze specifických poruch učení I. OL Print, Brno, 2004, ISBN 80-210-3673-3.

 

Bc. et Bc. Klaudia Matušková, DiS.

Bc. Ivana Račinská

 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016