Motorika

        Motorika je souhrn pohybových dovedností, které umožňují samostatné přemísťování se v prostoru, zaujímání různých poloh celého těla, manipulaci s předměty, jednotlivé pohyby částí těla: paží, zápěstí, prstů ruky, nohou, chodidel atd.

       Základy motoriky se utvářejí již v prenatálním období dítěte a po narození motorický vývoj probíhá v součinnosti s vývojem psychických funkcí a tělesným vývojem.

 

Motorika předškolních dětí

      V předškolním věku se výrazně mění kvalita pohybů a pohyblivosti, pohyby jsou cílené, přesněji zaměřené na dosažení určité činnosti. Zlepšuje se obratnost i koordinace (součinnost svalových skupin). Dítě má s jednotlivými druhy pohybu zkušenosti i díky rozvoji pohybové paměti.

        Aby se dítě pohybově dobře vyvíjelo, potřebuje dostatečný přirozený pohyb (přirozená delší chůze při procházkách, běhání, skákání přes překážky, jízda na kole, plavání, lyžování, házení a chytání míče, kopání do míče). Důležité jsou pro zdravý fyzický i pohybový vývoj dítěte pohybové hry (např. Na slepou bábu, Na sochy, Kuba řekl, Na jelena…)

       Každou hrou, každým pohybem si dítě rozvíjí nejen tělesnou obratnost, ale také prostorovou i plošnou orientaci.

 

Rozdělení motoriky

Pohyb rozdělujeme do oblastí:

v  Hrubá motorika

v  Jemná motorika

v  Grafomotorika

v  Motorika mluvidel

v  Motorika očních pohybů

       Hrubou motorikou rozumíme cílené pohyby celého těla, rukou, nohou (chůze, běh, skákání, lezení, házení a chytání míče, plavání, jízda na kole…..)

        Jemná motorika jsou pohyby zápěstí, jednotlivých prstů (stříhání, skládání papíru, zapínání a rozpínání knoflíků, modelování, navlékání korálků, manipulace s kostkami, sestavování z Lega.

       Pro jemnější rozlišení motoriky se uvádí i oblast střední motorika, která zahrnuje pohyb loketního kloubu. Tento pohyb je důležitý pro přípravu psaní (obtahování předkresleného cviku vestoje u stolku, vkleče na zemi).

       Grafomotorika  ( návyky při kreslení, psaní)

Sem patří postavení ruky při kreslení a psaní, držení těla při psaní a kreslení, uvolnění ruky (ramenního kloubu, loketního kloubu, zápěstí, prstů), držení tužky, pastelky, štětce. Správné držení tužky se nazývá špetkový úchop.

·         Špetkový úchop – tužka leží na posledním článku prostředníku, seshora je přidržována bříškem palce a ukazovákem.

 

 

Motorika mluvidel

Pro správný vývoj řeči je důležitá motorika mluvidel, která hned po narození začíná přijímáním potravy. Při tom se zapojují polykací pohyby, sání, špulení rtů, dumlání, cucání palce. Při logopedické péči je velmi důležité rozvíjet cílené pohyby jazyka, rtů, svalů tváře před vlastní nápravou řeči. O oromotorice (motorika mluvidel) pojednává podrobněji oblast: Řečové dovednosti dítěte.

       Motorika očních pohybů (vizuomotorika )

Motorika očních pohybů je důležitá pro správný nácvik čtení a psaní. Tuto oblast procvičujeme při prohlížení knih ( od začátku knihy do konce), při řazení obrázků (zleva doprava), při vypracování pracovních listů ( odshora dolů, zleva, doprava) atd. Více o vizuomotorice se dozvíte v příspěvku pro rodiče Zraková percepce (vnímání).

 

Náměty a hry na rozvoj jednotlivých oblastí motoriky

   Hrubá motorika:

·         Stoj na jedné noze, stoj na špičkách, chůze po špičkách, chůze po zvýšené ploše, překračování překážek, chůze po kládě, chůze v podřepu, pochodová chůze

·         Poskoky snožmo, na jedné noze, z výšky, skákání panáka, přes švihadlo, přes gumu, na zvýšenou plochu, poskoky jednonož, cval stranou, přeskakování překážek s odrazem, z místa

·         Přelézání, podlézání překážek, plazení jako hadi, lezení po čtyřech po kolenou, po nohách, lezení na žebřík

·         Jízda na kole, koloběžce                                                 

·         Sezónní sporty – sáňkování, bobování, bruslení (včetně kolečkových bruslí), lyžování, plavání

·         Pohybové hry, míčové hry

·         Koulení míče, házení a chytání míče

·         Rytmizace pohybů, taneční kroky na písničky (mazurka  Měla babka, Marjánko…)

 

Jemná motorika:

·         Stavění z kostek: řady, věže, mosty….

·         Konstruktivní stavebnice – Lego, Seva, Cheva, Seko, různé mozaiky, puzzle, šroubovací stavebnice

·         Navlékání korálků různých barev, velikostí a tvarů podle vzoru

·         Modelování z modelíny, keramické hlíny, moduritu, těsta

·         Stříhání a vystřihování s nůžkami podle čáry, stříhání nepravidelných tvarů

·         Vytrhávání, skládání a překládání papíru ( vytváření čepic, loděk, krabiček, zvířátek – origami )

·         Lepení papíru, plošné a prostorové vytváření (koláže, výrobky z papíru – zvířátka, panáčci….)

·         Kreslení a obkreslování tužkou a pastelkami

·         Malování temperovými barvami, prstovými barvami, vodovými barvami, křídou, rudkou i uhlem…

·         Vytváření obrázků z přírodnin: kamínků, písku, mušlí, klacíků, mouky, semínek, čočky, kreslení do písku, vytváření obrázků z geometrických tvarů

·         Rozvoj sebeobsluhy – zapínání a rozpínání knoflíků, zipu, zavazování, rozvazování tkaniček, provlékání tkanice, stolování příborem

·         Hmatové rozlišování hračky, materiálu (kov, dřevo, sklo, plyš…), povrchu ( hladký, drsný, nerovný), hmatové rozlišování např. těstovin, luštěnin, obilí, kamínků, knoflíků, písku, mouky, rýže, hmatové rozlišení geometrických tvarů.

 

Grafomotorika:

 Se správným rozvojem grafomotoriky souvisí především rozvoj jemné motoriky (viz dovednosti výše). Dále grafomotoriku rozvíjíme dalšími činnostmi:

·         Solení, drobení ( správný nácvik špetkového úchopu)

·         Kroužení zápěstím – mlýnek

·         Roztahování prstů – list kaštanu

·         Doteky stejných prstů – prsty se zdraví

·         Doteky jednotlivých prstů o okraj stolu

·         Tleskání

·         Ruce v pěst, střídání nahoře, dole

·         Uvolňovací cviky na uvolnění ramenního, loketního kloubu a zápěstí.  Malování do vzduchu, práce s prsty (Motivujeme říkankami typu:                Dešťové kapičky, dostaly nožičky, běhaly po plechu, dělaly neplechu. )

·         Vybarvování obrázků, kreslení a malování různými materiály, dokreslování obrázků, doplňování detailu, překreslení obrázku

·         Obkreslování obrázku přes průhledný papír (pauzák)

·         Vedení čáry mezi dvěma liniemi  (dráha auta), bludiště

 

Grafomotorické cviky, které začínáme od (podle Mp Fortuna) : ťukání, tečky na papír, velký kruh prováděný vstoje směrem od středu ven a zpět, obtahování čáry klikaté různým směrem, horní oblouk, dolní oblouk, postupně zvětšovaná závitnice, šroubovice, delší vodorovná i svislá čára, vlnovka, zuby, prvky psacích písmen – prohnutá šikmá čára, dolní oblouk, ostrý obrat, ovál jako část písmene „o“, „a“.

 

Důležité: Při činnostech si všímáme, zda dítě preferuje pravou, či levou ruku. S tím souvisí i stříhání ( nůžky pro leváky ) a kreslení ( dítě kreslí levou rukou ).

       Zda dítě používá pravou či levou ruku souvisí lateralita.

Lateralitou rozumíme převahu jednoho z párových orgánů – ruky, nohy, oka, ucha. Tento výběr, upřednostnění pravé či lev ruky je odrazem dominance jedné z mozkových polokoulí – hemisfér. ( Pravá hemisféra řídí párové orgány na levé straně těla a levá na pravé, což souvisí s křížením nervových drah ).  Dominantní orgán ( hybný ) ruka, noha nebo senzorický ( oko, ucho ) – vykonává požadované úkony přesněji, rychleji a s lepším výsledkem.

V žádném případě dítě, které preferuje levou ruku, nepřecvičujeme.

 

Ve stručnosti jsme objasnili pojem motorika a její jednotlivé oblasti pro Vaši lepší orientaci.

Přikládáme vzory grafomotorických cvičení a seznam doporučené literatury, která vám tuto oblast přiblíží a jednotlivé publikace Vám pomohou při vlastní práci s dětmi.

 

Seznam doporučené literatury na motoriku

Kucharská ,A – Švancarová, D.: Bezstarostné roky ? Praha , Scientia, 2004.

Opravilová, E. – Filcík, G.: Než půjdeš do školy 1, 2. Praha, Blug                                                                                            1995, 1996.

Bednářová, J. – Šmardová, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno, Computer  Press, a. s. 2007

Bednářová, J.: Mezi námi pastelkami. Brno, Computer  Press, a. s. 2005

Bednářová, J.: Co si tužky povídaly. Brno, Computer  Přes, a. s. 2005

Bednářová, J. – Šmardová, V.: Rozvoj grafomotoriky. Brno, Computer  Press,  s. 2006   

Hermová, S.: Psychomotorické hry. Praha. Portál 1997

Michalová, Z.: Čáry, máry I. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2002 ( 2. vydání )

Michalová, Z.: Čáry, máry II. Havlíčkův Brod. Tobiáš 1999

Kulhánková, E.: Cvičíme pro radost. Praha. Portál

Hermochová, S.- Neuman, J.:Hry do kapsy I.- IX. Praha. Portál

Szabová, M.: Preventivní a nápravná cvičení. Praha. Portál

 

Další publikace z nakladatelství Portál

Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou

Kaplan Aleš; Bartůněk Dušan; Neuman Jan 

Cvičení pro rozvoj základního pohybového fondu dětí od 5 do 13 let.
Neobvyklé nápady a praktické náměty pro nejrůznější hry a činnosti na hřišti i v místnosti, zaměřené na základní pohybové dovednosti - skok, běh - s využitím jednoduchých pomůcek.

    

Vycházky a výlety s dětmi

Zapletal Miloš 

Kniha autora, považovaného za klasika her, poskytuje náměty pro vedoucí skupin dětí na kratší i celodenní výlety. Autor radí, jak se přírodou procházet s otevřenýma očima a jak nalézt možnosti pro zážitky dětí z her a dalších činností. Jednotlivé náměty spojují zábavu s poznáním,...

Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími

Tichá Alena ; Raková Milena  

OBSAHUJE CD se 70 písničkami
Od narození do 8 let
Zpívání patřilo vždy k oblíbeným činnostem, děti vnímají melodie už od kolébky. Kniha přináší náměty, jak pomocí her a zábavných činností učit děti od nejútlejšího věku vnímat zvuky a rytmus a naslouchat hudbě

 

                                                                                           Bc. Lenka Bratránková

 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016